หา ID ร้านค้า

ระบบจะส่งข้อมูล ID ของคุณไปยังอีเมล์คุณใส่ไว้ขณะสมัครเป็นร้านค้า