• นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งจากการใช้บริการของบริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 2024.03.14

  บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งจากการใช้บริการ


  1. บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดให้มีช่องทางในกรณีที่ท่านมีข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการบริการของบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ


  1. กระบวนการในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

  ท่านสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการได้ ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่าน

  2.1 บริษัทฯ จะดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนของท่าน โดยท่านต้องจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนของท่าน

  • เรื่องหรือเหตุการณ์ที่ท่านประสงค์จะร้องเรียน/เนื้อหาที่ต้องการจะร้องเรียน

  • วัตถุประสงค์ของการร้องเรียน

  • ข้อมูลการร้องเรียน

  • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  • ผู้ร้องเรียนต้องแสดงเอกสารในการร้องเรียนดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล

  • เอกสาร หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการร้องเรียน

  โดยที่ข้อมูลที่ท่านจะดำเนินการจัดหาให้บริษัทฯ หรือหลักฐานที่เหล่านั้นต้องมีความเพียงในการพิจารณาในข้อเท็จจริงและการพิจารณาข้อร้องเรียนของท่าน

  2.2 ข้อมูลต่างๆ อีกทั้งหลักฐานต่างๆ ที่ท่านนำมาแสดงให้แก่บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนนั้น ท่านต้องรับรองว่าเอกสารดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ หากท่านให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.3 ผู้ร้องเรียนยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่ร้องเรียนและข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือพิจารณาดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน

  2.4 ผู้ร้องเรียนยอมรับผลการแก้ไขปัญหาที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างเป็นธรรม และอย่างเต็มความสามารถภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระทำได้ โดยที่บริษัทฯ และพนักงาน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการร้องเรียนนี้

  2.5 บริษัทฯ จะดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฯ โดยตรงเท่านั้น และทำหน้าที่ประสานงานเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามเรื่องร้องเรียน ยกเว้น เรื่องดังต่อไปนี้
  (1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีมติเด็ดขาดแล้ว ตามขอบเขตอำนาจของตน
  (2) เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาดแล้ว
  (3) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว
  (4) กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือร้องเรียน ข้อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ที่แท้จริงของผู้ร้องเรียน หรือผู้กล่าวหา
  (5) การขอให้บริษัทฯ ดำเนินการ ในเรื่องที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การขอข้อมูลที่บริษัทฯ ไม่ใช่เจ้าของ เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ สามารถจัดการได้ เป็นต้น
  (6) เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระทำการทุจริตหรือประพฤติผิดชัดเจน เพียงพอที่จะนำสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้ หรือตรวจสอบพบว่าพยาน หรือหลักฐานที่อ้างถึงมีเนื้อหาอันเป็นเท็จ
  (7) เรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ ได้รับพิจารณา หรือได้วินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่ม

  2.6 บริษัทฯ จะพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่หลักฐานต่างๆที่ได้รับจากท่านครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานของท่านไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาเรื่องของท่าน

  2.7 กรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากการใช้บริการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามวิธีการหรือแจ้งปัญหาตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ข้อ 3 ได้ ทั้งนี้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและสามารถชี้แจงกรอบระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้แก่ท่านได้ต่อเมื่อทราบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น

  2.8 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะขอเงินคืนหรือถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ท่านมีความจำเป็นต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณายืนยันตัวตนของท่าน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคืนเงินให้แก่ท่านไม่เกิน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

  2.8.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2.8.2 สำเนาบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการรับเงิน

  2.8.3 แบบฟอร์มถอนเงิน ไทย / English 

           

  1. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

  แบบฟอร์มแจ้งปัญหา  https://contact-cc.line.me/  
   
    หมายเหตุ: ส่งอีเมล ระบุ หัวเรื่อง..ปัญหาการสมัครร้านค้า หรือ ปัญหาการโอนเงินร้านค้า 
  Download แบบฟอร์มถอนเงิน ไทย : English.pdf
 • LINE Pay ยืนยัน ไม่มีบริการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ เตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพ 2023.12.15

   

  จากกรณีที่มีการชักชวนให้ประชาชนกู้เงินออนไลน์ ซึ่งแอบอ้างโดยการนำโลโก้และชื่อบริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด รวมถึงชื่อผู้บริหารผ่านช่องทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ ทางบริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ LINE Pay ขอยืนยันว่า ข้อความการแอบอ้างดังกล่าว ไม่เป็นความจริง โดย บริษัทฯ ไม่มีบริการปล่อยเงินกู้ออนไลน์และไม่มีการโฆษณาการปล่อยเงินกู้ด่วนหรือสินเชื่อบุคคลผ่านช่องทางใดๆ  


  บริษัทฯ ขอความกรุณาลูกค้าและประชาชนใช้ความระมัดระวังในการรับสื่อจากบัญชีปลอม ไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนให้กู้เงินออนไลน์ หรือแม้แต่การติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างการใช้โลโก้ ชื่อบริษัทฯ หรือชื่อผู้บริหารของ LINE Pay อย่างเด็ดขาด โดยท่านสามารถตั้งข้อสังเกตและตรวจสอบเพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพได้ดังนี้ 


  1. LINE Pay ใช้ชื่อ “บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” อย่างเป็นทางการ โดย ไม่มี​ การใช้ชื่อบริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด หรือการใช้งานชื่อและโลโก้ของ Rabbit LINE Pay ในการให้บริการหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา

  2. LINE Pay ไม่มี​ การให้บริการปล่อยเงินกู้ออนไลน์หรือสินเชื่อบุคคลใดๆ โดยปัจจุบัน LINE Pay ให้บริการด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) และให้บริการเป็นเพียงช่องทางชำระเงินเท่านั้น

  3. ปัจจุบัน LINE Pay มีช่องทางติดต่อหลักอย่างเป็นทางการเพียง 3 ช่องทาง โดยประชาชนจะต้องตรวจสอบ Domain, URL หรือตัวสะกดที่ถูกต้องและไม่มีสัญลักษณ์พิเศษใดๆ อยู่เสมอ


  ทั้งนี้หากพบข้อความเชิญชวนที่น่าสงสัยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ สามารถแจ้งเบาะแสหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ LINE Pay 02-026-3779 หรือ LINE Official Account ที่ @lpcs ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมหลักฐานและนำไปดำเนินการทางกฏหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าวต่อไป 
 • แจ้งประกาศ​ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน บริการต่างๆ และอัตราค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทาง LINE Pay 2023.11.01

  เรียน ลูกค้า LINE Pay ทุกท่าน


  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ทาง LINE Pay มีการปรับเปลี่ยนช่องทางการเติมเงินเข้ากระเป๋า LINE Pay e-Wallet และเติมเงินบริการต่างๆ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ตามรายละเอียดดังนี้ 


   

 • ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อ LINE Pay Call Center ผ่าน 3 ช่องทางการติดต่อ โดยมีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 2023.10.16

   

  📣 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อ LINE Pay Call Center ผ่าน 3 ช่องทางการติดต่อ โดยมีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยลูกค้า/ร้านค้า สามารถติดต่อได้ผ่าน 3 ช่องทาง


  📞 ติดต่อ Contact Center: 02-026-3779 เวลา 09.00 - 22.00 น.


  📱ผ่าน LINE Official account: @LPCS เวลา 07.00 - 22.00 น. (จากเดิม @RLPCS เวลา (จากเดิม 07.00 - 18.00 น.)


  💻 ส่งเรื่องได้ที่: https://contact-cc.line.me/th (ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)  ทีมงาน LINE Pay

 • ประกาศแก้ไข “ข้อกำหนดทั่วไปในการใช้บริการ Rabbit LINE Pay” 2022.09.09

  ประกาศแก้ไข “ข้อกำหนดทั่วไปในการใช้บริการ Rabbit LINE Pay” และ “ข้อกำหนดในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay”

  มีผลวันที่ 9 กันยายน 2565   แก้ไข “ข้อกำหนดทั่วไปในการใช้บริการ Rabbit LINE Pay” ดังนี้ 

  1. แก้ไขเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการ (Privacy Policy for Users) ที่ได้ประกาศบังคับใช้ไปแล้ว 

  2. แก้ไขอายุผู้ใช้บริการ จาก 70 ปี เป็น 80 ปี (อ่านเพิ่มเติมข้อ 2.2.8) 

  3. เพิ่มเติมกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (อ่านเพิ่มเติมข้อ 7.1.19)   แก้ไข “ข้อกำหนดในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay” ดังนี้ 

  1. แก้ไขเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการ (Privacy Policy for Users) ที่ได้ประกาศบังคับใช้ไปแล้ว 

  2. เพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขการเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี (อ่านเพิ่มเติมข้อ 3.6.7)


  ขอบคุณที่ใช้บริการ Rabbit LINE Pay 🙏 • ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay 2022.07.15

   

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า (Privacy Policy for Platform Operators) 2022.05.30

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า (Privacy Policy for Platform Operators)

  บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด

  ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565


  บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ "เรา") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้า (ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา) และผู้แทน บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ ผู้ถือหุ้นผู้จัดการ และ/หรือพนักงานของผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ติดต่ออื่น ๆ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล) (เรียกรวมกันว่า "ผู้ประกอบการร้านค้า" หรือ "ท่าน") เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการใด ๆ และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการแรบบิท ไลน์ เพย์ และบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ (“บริการต่าง ๆ”) และเพื่อเป็นการแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้า


  เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการต่าง ๆ  ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ ให้การปรับปรุงแก้ไขใด ๆ มีผลทันทีเมื่อเราประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขแทนที่ฉบับก่อนหน้า 


  ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดเพิ่มเติม


  1. วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้


  นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดและวิธีการของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

   

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้


  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม


  2.1 ช่องทางการเก็บรวบรวม


  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ กล่าวคือ 


  (1) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าโดยตรงเมื่อผู้ประกอบการร้านค้าได้สมัครใช้บริการเพื่อใช้บริการของบริษัทฯ หรือได้ใช้หรือเข้าถึงบริการของบริษัทฯ


  (2) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอกอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น สื่อสังคมออนไลน์)


  2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม


  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เท่าที่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ตามที่ระบุด้านล่างนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: 


  (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, สัญชาติ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID),  รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของผู้ประกอบการร้านค้า, ภาพถ่ายของบัตรประชาชน, ภาพถ่ายตนเองของผู้ประกอบการร้านค้า, ลายมือชื่อ, หมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)


  (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบการร้านค้า, ที่อยู่ของผู้ประกอบการร้านค้า, ที่อยู่อีเมล


  (3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร 


  (4) ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie, บันทึกการเข้าชมเว็บ, ข้อมูลอุปกรณ์


  (5) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลผลการจัดทำ Know-Your-Merchant (KYM) ข้อมูลเกี่ยวกับการตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เราอาจร้องขอจากท่านเพื่อประกอบการเข้าทำสัญญา บริการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา


  (6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: ข้อมูลศาสนาของท่าน (ตามที่ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)

   

  2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 


  เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หากไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง และ/หรือ ผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) 


  ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมหรือฐานทางกฎหมายอื่นใด เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามขั้นตอนการดำเนินงานภายในของเรา และอาจจำเป็นต้องหยุดการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เราอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้


  2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

  หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น สมาชิกในครอบครัว ผู้ติดต่อ) แก่เรา โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่า ท่านมีสิทธิหรืออำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น (หากจำเป็น) ในนามของเรา


  3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง


  3.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานความยินยอม 


  3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้:


  เพื่อติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คัดสรรมาเพื่อผู้ประกอบการร้านค้าโดยเฉพาะ รวมถึงข้อเสนอพิเศษ โปรโมชัน แคมเปญ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม  LINE (LINE Corporation) และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) ไม่ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการในนามบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความแชท โทรศัพท์ อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์


  3.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่บริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอมได้: 


  ข้อมูลศาสนา (ตามที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน


  หากเราอาศัยความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบการร้านค้าได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม


  3.2 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม

   

  บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญา (2) ฐานการปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) ฐานเพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต (7) ฐานเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ และ/หรือฐานทางกฎหมายอื่นที่บริษัทสามารถอาศัยได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  ผู้ประกอบการร้านค้าอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ ผู้ประกอบการร้านค้าควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับผู้ประกอบการร้านค้า และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ ตามที่ผู้ประกอบการร้านค้าร้องขอได้ หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่างนี้ได้


  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์บางประเภทดังต่อไปนี้ อาจบังคับใช้กับท่าน 


  (1)เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือข้อมูลใด ๆ การพิจารณาอนุมัติ การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น ชำระเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ การโอนเงิน ถอนเงิน การฝากเงิน การขอสินเชื่อ การลงทุน ตรวจสอบการสมัครใช้บริการของผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะตอบรับการสมัครใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ ทำการตรวจสอบตัวตน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอ หรือคำสั่งจากผู้ประกอบการร้านค้า ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการร้านค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ซื้อและการให้บริการ) 


  (2) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึกและการสอบสวน) 


  (3) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่คาดหมายได้ เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกใด ๆ การนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม การแจ้งข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-Marketing) โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้า ประกาศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ แก่ท่าน  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สำรวจความพึงพอใจการติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ


  (4) การจัดการภายในของบริษัทฯ เช่น การบริหารจัดการ ตลอดจนการตรวจสอบและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ การจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อสอบถาม การดูแลความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ การบันทึกข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การทำบัญชีดำ (Blacklist) การจัดการงานเอกสาร การจัดการด้านภาษีอากร การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (Customer Experience) การทำโพรไฟล์ลิ่ง (Profiling) การวิเคราะห์และการประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มการให้บริการอื่น ๆ การวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดการขายของบริษัทฯ หรือการวิเคราะห์หรือวิจัยทางสถิติอื่น ๆ การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมและจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ การบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ การตรวจสอบภายใน การรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (เช่น การสืบสวนหรือการป้องกันการฉ้อโกง การปกปิดข้อความจริง และการกระทำความผิดอื่น ๆ การวิเคราะห์รวมถึงการจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ การดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท และการเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการ (billing) การรายงานเหตุการกระทำความผิดให้กับโครงข่ายธุรกิจบริการทางการเงิน และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การจัดการภายใน การฝึกอบรม และในกรณีข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การร่างและการตรวจสอบเอกสาร เอกสารการทำธุรกรรม การได้รับความเห็นทางกฎหมาย และดำเนินคดี) และ/หรือ ปกป้อง และบังคับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ


  (5) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดระบบติดต่อสื่อสารและระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าใช้งานระบบและการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บและสำรองข้อมูลในระบบงาน หรือบนคลาวด์ การบริหารจัดการโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงิน การบัญชี และการเรียกเก็บหนี้ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีของบริษัท (เช่น ระบบการรับชำระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Payment) การจัดการแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มการให้บริการอื่น ๆ) การแก้ไขและอัพเดตข้อมูลบนฐานข้อมูลต่าง ๆ


  (6) เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ 

  แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น  


  (7)การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด การจับขโมย การดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ/หรือ


  (8) การโอนกิจการ เช่น ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น


  4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง


  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ 

   

  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อการบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้อื่นให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทฯ เพื่อการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) และบริษัทสาขา บริษัทที่ประกอบกิจการภายใต้การบริหารงานของ LINE Group ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัทฯ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงินอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิและ/หรือผู้รับโอนสิทธิในธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัทฯ ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว

   

  5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ


  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) ที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่าง ๆ

   

  กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) บริษัทฯ อาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในกลุ่ม  LINE (LINE Corporation) ที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม


  6. บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด


  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ประกอบการร้านค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนด

   

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว


  อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าของบริษัท (Privacy Policy for Business Partner) 2022.05.30
  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าของบริษัท (Privacy Policy for Business Partner)
  บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
  ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

  บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ "เรา") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าของบริษัทฯ (ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา) และผู้แทน บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ ผู้ถือหุ้นผู้จัดการ และ/หรือพนักงานของคู่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้า และผู้ติดต่ออื่น ๆ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล)  ไม่ว่าจะเข้าเสนอราคา ให้บริการ มีเจตนาเข้าทำสัญญา หรือลงทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ปรึกษา วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในการให้บริการต่างๆ หรือที่คล้ายคลึงกันนี้กับบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า "คู่ค้า" หรือ "ท่าน") เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการใด ๆ และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการแรบบิท ไลน์ เพย์ และบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าออนไลน์ (“บริการต่าง ๆ”) และเพื่อเป็นการแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทฯ แนะนำให้คู่ค้าได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการต่าง ๆ  ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ ให้การปรับปรุงแก้ไขใด ๆ มีผลทันทีเมื่อเราประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขแทนที่ฉบับก่อนหน้า 

  ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดเพิ่มเติม

  1. วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

  นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดและวิธีการของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
   
  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม

  2.1 ช่องทางการเก็บรวบรวม

  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ กล่าวคือ 

  (1) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าโดยตรง เช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ หรือติดต่อกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางอีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือแอพพลิเคชันต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ การสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อติชม ข้อร้องเรียน และท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือส่งมอบเอกสารและสำเนาเอกสารต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่

  (2) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอกอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลทางการค้า และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น สื่อสังคมออนไลน์)

  2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เท่าที่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ตามที่ระบุด้านล่างนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: 

  (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, สัญชาติ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของคู่ค้า, ภาพถ่ายของบัตรประชาชน, ลายมือชื่อ, ข้อมูลหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) วีซ่า 

  (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของคู่ค้า, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคู่ค้า, ที่อยู่ของคู่ค้า, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่สถานที่ทำงานของคู่ค้า, ที่อยู่อีเมลที่ทำงานของคู่ค้า, LINE ID ที่คู่ค้าใช้ในการติดต่องานกับบริษัทฯ 

  (3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  (4) ข้อมูลการศึกษาหรือการฝึกอบรม เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การเข้ารับการฝึกอบรม การได้รับประกาศนียบัตร ใบอนุญาตให้ทำงาน (work permit) ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

  (5) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เช่น รหัสคู่ค้า ข้อมูลประวัติการทำธุรกรรมหรือการติดต่อกับบริษัทฯ ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับการตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เราอาจร้องขอจากท่านเพื่อประกอบการเข้าทำสัญญา บริการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการให้หรือรับบริการของเราหรือจากเรา

  (6) ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ เข้าทำสัญญา การทำธุรกรรม หรือการรับบริการจากบริษัทฯ หรือการให้บริการแก่บริษัทฯ รวมทั้งการเรียกร้องให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน เช่นการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ เลขทะเบียนยานพาหนะ ชนิดยานพาหนะ ข้อมูลในหนังสือมอบอำนาจ โฉนดที่ดิน เอกสารแสดงสิทธิต่างๆ 

  (7) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ (log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลคุกกี้ บันทึกเสียงสนทนา บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
   
  2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  หากไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง และ/หรือ ผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) 

  ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมหรือฐานทางกฎหมายอื่นใด เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามขั้นตอนการดำเนินงานภายในของเรา และอาจจำเป็นต้องหยุดกิจกรรมทางธุรกิจหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่เราอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

  2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
  หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น สมาชิกในครอบครัว ผู้ติดต่อ บุคคลอ้างอิง เพื่อนร่วมงาน พนักงานหรือกรรมการของบริษัทท่าน) แก่เรา โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่า ท่านมีสิทธิหรืออำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น (หากจำเป็น) ในนามของเรา

  3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

  3.1 บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคู่ค้า เช่น ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ หรือข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น (ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออก) หากท่านส่งสำเนาเอกสารซึ่งมีข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวมาให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเป็นผู้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนี้ ไม่ว่าโดยการระบายสีทึบ การขีดฆ่า หรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถอ่านได้ ด้วยตัวท่านเอง 

  ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า

  3.2 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม
   
  บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญา (2) ฐานการปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) ฐานเพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต (7) ฐานเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ และ/หรือฐานทางกฎหมายอื่นที่บริษัทสามารถอาศัยได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  คู่ค้าอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ คู่ค้าควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับคู่ค้า และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่คู่ค้า หรือใช้บริการของคู่ค้า ตามที่ได้ตกลงกัน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่างนี้ได้

  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์บางประเภทดังต่อไปนี้ อาจบังคับใช้กับท่าน 

  (1) เพื่อดำเนินการต่างๆ ก่อนหรือขณะเข้าทำสัญญากับท่าน เช่น การติดต่อกับท่านก่อนเข้าทำสัญญา การเข้าทำสัญญาบางประเภทกับท่านก่อนเริ่มเจรจาธุรกิจการค้า การประเมินคุณสมบัติความเหมาะสม การเสนอราคา การประกวดราคา การอนุมัติเพื่อเข้าทำสัญญา การตรวจสอบประวัติความน่าเชื่อ การขึ้นทะเบียนคู่ค้า การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของท่าน รวมถึงเพื่อการลงนามในสัญญา

  (2) เพื่อบริหารจัดการตามสัญญาเข้าทำระหว่างบริษัทฯ กับท่าน  เช่น การปฏิบัติตามสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง  การประเมินคุณภาพสินค้าหรือบริการของท่าน การตรวจสอบ รับมอบสินค้าหรือรับบริการจากท่าน การต่ออายุสัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆ กับท่าน การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในสารบบและระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ การชำระเงินแก่ท่าน การเรียกเก็บเงินจากท่าน การจัดการข้อเรียกร้อง การยุติข้อพิพาท การดำเนินคดี การบังคับคดีตามกฎหมาย

  (3) การจัดการภายในของบริษัทฯ เช่น การจัดเก็บข้อมูล ทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ การบริหารองค์กรของบริษัทฯ การบริหารหรือปรับโครงสร้างการทำงานของบริษัทฯ การควบคุมกิจการภายในบริษัท การสร้างและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่กฎหมายกำหนด และที่บริษัทฯ เห็นสมควรจัดทำ การควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการทำงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทฯ การจัดการบัญชีการเงินของบริษัทฯ การออกใบกำกับภาษี การวางแผนธุรกิจของบริษัทฯ การเฝ้าระวัง ปัองกัน และตรวจสอบการความทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้ายหรืออาชญากรรมอื่นๆ ภายในองค์กรของบริษัทฯ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสร้างฐานข้อมูลของบริษัทฯ หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ 

  (4) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  (5) การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด การจับขโมย การดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ/หรือ

  (6) การโอนกิจการ เช่น ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น

  4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ 
   
  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่แจ้งในข้อ 3 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการเตรียมหรือเข้าทำสัญญากับท่าน เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้อื่นให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) และบริษัทสาขา บริษัทที่ประกอบกิจการภายใต้การบริหารงานของ LINE Group ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัทฯ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงินอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิและ/หรือผู้รับโอนสิทธิในธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัทฯ ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว 
   
  5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) ที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่าง ๆ
   
  กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) บริษัทฯ อาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในกลุ่ม  LINE (LINE Corporation) ที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

  6. บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นคู่ค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนด
   
  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการ (Privacy Policy for Users) 2022.05.30

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการ (Privacy Policy for Users)

  บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด

  ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565


  บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ "เรา") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในอดีต ผู้ใช้บริการปัจจุบัน และผู้ใช้บริการในอนาคต ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ("ผู้ใช้บริการ" หรือ "ท่าน") เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการใด ๆ และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการแรบบิท ไลน์ เพย์ และบริการบัญชี LINE E-Money (“บริการต่างๆ”) และเพื่อเป็นการแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ใช้บริการได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
   

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการต่าง ๆ  ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ ให้การปรับปรุงแก้ไขใด ๆ มีผลทันทีเมื่อเราประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขแทนที่ฉบับก่อนหน้า 

  ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดเพิ่มเติม


  1.วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้


  นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดและวิธีการของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

   

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" ส่วนท่านถือเป็น "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" ตามกฎหมายนี้


  2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม


  2.1 ช่องทางการเก็บรวบรวม


  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ กล่าวคือ 


  (1) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงเมื่อท่านได้ดำเนินการสมัคร และ/หรือลงทะเบียนเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทฯ


  (2) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอกอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น) 


  2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม


  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เท่าที่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ตามที่ระบุด้านล่างนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: 


  (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, สัญชาติ, อายุ, เพศ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงเลขที่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser code), หมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ), รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ, ภาพถ่ายของบัตรประชาชน, ภาพถ่ายตนเองของผู้ใช้บริการ, ลายมือชื่อ


  (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ, ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ, ข้อมูลแสดงตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้บริการ, สถานที่ทำงาน, ที่อยู่อีเมล, LINE ID


  (3) ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น ข้อมูลธุรกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการรายอื่น ข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ ข้อมูลธุรกรรมที่มีการเติมเงิน ถอนเงิน โอนเงิน รวมทั้งการดำเนินการสั่งซื้อสินค้า/บริการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้บริการของท่าน, ประวัติทางการเงิน, รายการเดินบัญชี, การชำระเงิน, การกู้ยืมเงิน, การลงทุน 


  (4) ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ใช้บริการ อันประกอบไปด้วย หมายเลขบัตรและวันที่บัตรหมดอายุ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการได้เลือกให้เสร็จสิ้น


  (5) ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie, บันทึกการเข้าชมเว็บ, ข้อมูลอุปกรณ์


  (6) ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน LINE เช่น ชื่อผู้ใช้ รูปไอคอน สถานะอัพเดท และรหัสผู้ใช้ภายในที่ผู้ให้บริการ LINE จัดให้ รายละเอียดข้อมูลเพื่อน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานะของการลงทะเบียน และวันที่ลงทะเบียน ข้อมูลประเทศ วันที่เลิกใช้บริการ สถานะบัญชี เวอร์ชั่นของ LINE ที่ใช้อยู่ และรายละเอียดข้อมูลของเครื่องมือสื่อสาร 


  (7) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลผลการจัดทำ Know-Your-Customer (KYC) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมและงานประชุม ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและงานประชุม ความสนใจ ผลสำรวจความคิดเห็น ข้อมูลการร้องเรียน และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เราอาจร้องขอจากท่านเพื่อประกอบการเข้าทำสัญญา บริการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา 


  (8) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลศาสนาของท่าน (ตามที่ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน) และข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า 


  2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หากไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น  หรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง และ/หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) 

  ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมหรือฐานทางกฎหมายอื่นใด เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามขั้นตอนการดำเนินงานภายในของเรา และอาจจำเป็นต้องหยุดการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เราอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้


  2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

  หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ผู้ติดต่อ) แก่เรา โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่า ท่านมีสิทธิหรืออำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น (หากจำเป็น) ในนามของเรา


  3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง


  3.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานความยินยอม 


  3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้: 


  เพื่อติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คัดสรรมาเพื่อผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ รวมถึงข้อเสนอพิเศษ โปรโมชัน แคมเปญ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) ไม่ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการในนามบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความแชท โทรศัพท์ อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์


  3.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่บริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอมได้: 


  (1) ข้อมูลศาสนา (ตามที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน


  (2) ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า - เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่ขอสมัคร และ/หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล หรือช่องทางอื่นใด

  หากเราอาศัยความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม


  3.2 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม

   

  บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญา (2) ฐานการปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) ฐานเพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต (7) ฐานเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ และ/หรือฐานทางกฎหมายอื่นที่บริษัทสามารถอาศัยได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ ผู้ใช้บริการควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอได้ หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่างนี้ได้


  โดยวัตถุประสงค์บางประเภทดังต่อไปนี้ อาจบังคับใช้กับท่าน 


  3.2.1 เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เช่น


  (1) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือข้อมูลใด ๆ การพิจารณาอนุมัติ การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น ชำระเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ การโอนเงิน ถอนเงิน การฝากเงิน การขอสินเชื่อ การลงทุน 

  (2) การติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Corporation) หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านการส่งเอกสาร การตอบคำถาม การตอบกลับคำขอหรือการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ)

  (3) การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการให้บริการต่าง ๆ เช่น การประมวลผล การติดต่อ การแจ้ง การมอบงานให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การแจ้งเตือนชำระหนี้หรือต่ออายุผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ การติดตามทวงถามหนี้


  3.2.2 เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ เช่น


  (1) การปฏิบัติตามคำสั่ง การอำนวยความสะดวก หรือการให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลบริษัท หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเมื่อเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่งดังกล่าว เช่น การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉล เพื่อการติดตามการฉ้อฉล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินการสืบสวน สอบสวนภายใน หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  (2) การปฏิบัติตามกฎหมายระบบการชําระเงิน ประกาศ ระเบียบ นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายประกันชีวิต กฎหมายประกันวินาศภัย กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบและยืนยันตัวตน เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การทำความรู้จักลูกค้าผู้ใช้บริการ (KYC) หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้าผู้ใช้บริการ (Customer Due Diligence)

  (3) เพื่อปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลที่ท่านได้ส่งให้


  3.2.3 เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น 


  (1) การบันทึกเสียงทาง Call Center 

  (2)  การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลผู้ใช้บริการโดยพนักงานของบริษัทฯ การแจ้งเตือนหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน

  (3) การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยัง บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Group) เพื่อการดังกล่าว ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules)

  (4)  การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)

  (5)  การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (เช่น ข้อมูลล้มละลาย) การทำผิดกฎหมายต่าง ๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือชื่อเสียง) ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Group) ในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงข้างต้น

  (6)  การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ของลูกค้านิติบุคคล

  (7)  เพื่อการติดต่อสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่คาดหมายได้ เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกใด ๆ การนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม การแจ้งข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-Marketing) โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้า ประกาศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Group) ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สำรวจความพึงพอใจการติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ

  (8)  การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

  (9)  การรับ-ส่งพัสดุ

  (10)  ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ในการใช้บริการต่าง ๆ

  (11)  การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดระบบติดต่อสื่อสารและระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการต่าง ๆ ที่ไม่ติดขัด ราบรื่น แก่ผู้ใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงซอฟต์แวร์ (software upgrades) และปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ การจัดเก็บและสำรองข้อมูลในระบบงาน หรือบนคลาวด์ การบริหารจัดการโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงิน การบัญชี และการเรียกเก็บหนี้ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีของบริษัท (เช่น ระบบการรับชำระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Payment) การจัดการแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มการให้บริการอื่น ๆ) การแก้ไขและอัพเดตข้อมูลบนฐานข้อมูลต่าง ๆ)

  (12)  เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น  

  (13)  การจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อสอบถาม ทำให้บริษัทฯ รับมือกับคำถามของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  (14)  การดูแลความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ การบันทึกข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การทำบัญชีดำ (Blacklist) การจัดการงานเอกสาร การจัดการด้านภาษีอากร การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบริการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ในอนาคต รวบรวมสถิติข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ทำวิจัยและวิเคราะห์ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้บริการ (Customer Experience) การทำโพรไฟล์ลิ่ง (Profiling) การวิเคราะห์และการประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มการให้บริการอื่น ๆ การวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดการขายของบริษัทฯ หรือการวิเคราะห์หรือวิจัยทางสถิติอื่น ๆ การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมและจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ การบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ

  (15)  ทำการตรวจสอบตัวตน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอหรือคำสั่งจากผู้ใช้บริการ

  (16)  แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการทราบ และเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและ/หรือ การดำเนินการอื่นใดเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

  (17)  จัดข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า กรณีคืนเงิน ยกเลิก หรือการชำระเงิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้บริการผ่านบริการต่าง ๆ

  (18)  การตรวจสอบภายใน การรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวน อาชญากรรม และวิเคราะห์ รวมถึงจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ และดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการ (billing) หรือการฉ้อโกงใด ๆ

  (19)  ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการพิจารณาใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การร่างและการตรวจสอบเอกสาร เอกสารการทำธุรกรรม การได้รับความเห็นทางกฎหมายและดำเนินคดี) และ/หรือปกป้องและบังคับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ

  (20) เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลและการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึกและการสอบสวน) และ/หรือ

  (21)  การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพหรือทรัพย์สินของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด การจับขโมย การดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ/หรือ

  (22) การโอนกิจการ เช่น ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น


  4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง


  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ 

   

  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อการบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้อื่นให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทฯ เพื่อการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Group) และบริษัทสาขา บริษัทที่ประกอบกิจการภายใต้การบริหารงานของ LINE Group ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงธนาคาร ผู้ให้บริการด้านการบริการลูกค้า ผู้ประกอบการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ให้บริการบุคคลภายนอกใด ๆ ที่บริษัทฯ มีนิติสัมพันธ์เพื่อการให้บริการต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ตัวแทนของบริษัทฯ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงินอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิและ/หรือผู้รับโอนสิทธิในธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัทฯ ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว

   

  กรณีเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลว่า บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ของท่านมีความผิดปกติ 

  ซึ่งบริษัทฯ อาจจะนำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยต่อธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิตที่ท่านได้นำมาลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และเป็นการดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินการใด ๆ อันอาจเกิดกรณีที่เป็นการทุจริตและความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)


  5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ


  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Group) ที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่าง ๆ

   

  กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Group) บริษัทฯ อาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Group)ที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม


  อ่านเพิ่มเติม คลิก!