• สัญลักษณ์พิเศษที่ไม่สามารถใช้งานได้ในการระบุข้อมูลชื่อของร้านค้า (Brand name)

  เรียน เจ้าหน้าที่ร้านค้า


  ในขั้นตอนการสมัครร้านค้า การระบุชื่อร้านค้า(Brand name) ทางเราได้มีการกำหนดตัวสัญลักษณ์พิเศษที่ไม่สามารถใช้งานได้ โปรดทำการแก้ไขหากพบว่าท่านมีการใช้งานตัวสัญลักษณ์เหล่านี้


  1.ตัวละคร Emogi

  2.สัญลักษณ์ตัวแทน หรือ สัญลักษณ์ตัวโค้ดต่างๆ

  3.ตัวสัญลักษณ์พิเศษบางตัว เช่น &,$,# และหรืออื่นๆ


  หากมีคำถามหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ dl_screen_th@linecorp.com

 • วิธีการรับเงิน สำหรับร้านค้า Rabbit - LINE Pay

  ทางเราจะทำการโอนเงินให้กับร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารที่ร้านค้าระบุในขั้นตอนการสมัคร ตามระยะเวลาสรุปบัญชีที่ตกลงกัน


  ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีธนาคารได้ในหน้า Merchant Center • ปรับเงื่อนไขเอกสารสำหรับการสมัครร้านค้า Rabbit - LINE Pay

  เรียน เจ้าหน้าที่ร้านค้า

   

  ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิท 19 ทางเราได้มีการอนุโลมในส่วนของเอกสารการสมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ร้านค้า

   

  ขอแจ้งให้ทราบว่า ในส่วนของสำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ จากเดิมที่ต้องคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน ทางเราอนุโลมให้เป็น 6 เดือนค่ะ

   

  โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ ถึงปลายเดือน พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าบริษัทฯจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

   

   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  Rabbit - LINE Pay

 • หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Merchant Center ร้านค้าสามารถแก้ไขได้อย่างไร

  1.หากร้านค้าเข้าสู่ระบบ Merchant Center ด้วย IP ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ระบบจะเปิดหน้าเพจ (https://pay.line.me/portal/global/main)  โดยอัตโนมัติ หรือ ร้านค้าสามารถแก้ไขได้โดย เพิ่ม Global เป็น TH  (https://pay.line.me/portal/th/main)

   

  2.หากร้านค้าไม่พบ เมนู สำหรับการเข้าสู่ระบบ Merchant Center กรุณาระบุหรือใช้ URL (https://pay.line.me/login) สำหรับการเข้าสู่ระบบ Merchant Center 

 • ทำไมต้องมีกระบวนการตรวจสอบร้านค้า

  การตรวจสอบร้านค้าเป็นไปตามกฎข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับของรัฐ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของร้านค้าและลูกค้า 

 • Rabbit LINE Pay คืออะไร

  Rabbit LINE Pay เป็นบริการช่องทางการชำระเงิน (Mobile Payment) รูปแบบใหม่ที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับ LINE User เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานของ LINE ได้ทำการชำระเงินทั้งทาง ONLINE และ OFFLINE ได้สะดวกยิ่งขึ้น บริการของ LINE Pay มีด้วยกัน 4 ประเภท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


  Online 
  คือ การเปิดช่องทางการชำระเงิน Rabbit LINE Pay บน website

  webPOS
   คือ Solution ที่ไม่ต้องทำการเชื่อมต่อระบบ สมัครเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้เลย คล้ายกับเครื่องรูดบัตรหน้าร้านหรือหากมีลูกค้าสั่งสินค้าผ่านทาง Chat ไม่ว่าจะเป็น LINE@ หรือช่องทาง Chat อื่นๆ ก็สามารถใช้ webPOS ส่ง payment link ให้ลูกค้ากดชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ได้

  Offline
   คือ การเชื่อมต่อ API ของ Rabbit LINE Pay และ POS หน้าร้านค้า 

  นอกจากนี้เรายังทำในส่วน Co-Marketing Campaign ให้กับ Selected Partner ของเรา และมีแผนการส่งเสริมการตลาดมีทั้งการทำ Exclusive Promotion ร่วมกันเพื่อโพสต์ผ่านทาง Rabbit LINE Pay Official Account ที่มีคนตามเกือบ 10 ล้านคน 

   

  QR Code คือ การชำระผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ลูกค้าสแกนเพื่อชำระสินค้าและบริการของร้านค้าผ่าน RABBIT- LINE Pay โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม


  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/bGHt1Iv77_M?list=PLZ5hyKIyVvohvAXcJTZ5LKYRVEICdl63u

 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครร้านค้า Rabbit LINE Pay มีอะไรบ้าง

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังต่อไปนี้
   

  กรณีนิติบุคคล 
  o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
  o สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) 
  o กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ 
  o สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร
  o สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท)
  o สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  o สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)


  กรณีบุคคลธรรมดา
  o สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ถ้ามี)
  o สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
  o สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร (ถ้ามี)
  o สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ)
  o สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  o สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)


  หมายเหตุ และข้อควรระวัง:

  1) สำเนาของเอกสารด้านบนจะต้องชัดเจนไม่ดำมืด เป็นเงา หรือจาง จนไม่สามารถอ่าน หรือตรวจสอบได้

  2) สำเนาของเอกสารด้านบนจะต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการร้านค้า โดยการเซ็นรับรองเอกสารต้องเซ็นด้วยปากกาหมึกธรรมดาเส้นปกติ (หลีกเลี่ยงการใข้ปากกาเส้นหนาทึบ) และไม่ทับตัวเลข หรือตัวหนังสือทำให้ไม่สามารถอ่านได้

  3) ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

 • ถ้าลืมบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร
  ร้านค้าสามารถค้นหา บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ที่ https://pay.line.me/th_TH/find
 • Rabbit LINE Pay ใช้สกุลเงินใดในการรับชำระ

  Rabbit LINE Pay รองรับการชำระเงินด้วย "สกุลเงินบาท" เท่านั้น 

 • ร้านค้าได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกร้านค้า Rabbit LINE Pay

  ร้านค้าสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในการนำเสนอสินค้า และเพื่อสร้างยอดขายผ่านผู้ใช้งาน LINE กว่า 33 ล้านคน ทั่วประเทศ