• หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Merchant Center ร้านค้าสามารถแก้ไขได้อย่างไร

  1.หากร้านค้าเข้าสู่ระบบ Merchant Center ด้วย IP ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ระบบจะเปิดหน้าเพจ (https://pay.line.me/portal/global/main)  โดยอัตโนมัติ หรือ ร้านค้าสามารถแก้ไขได้โดย เพิ่ม Global เป็น TH  (https://pay.line.me/portal/th/main)

   

  2.หากร้านค้าไม่พบ เมนู สำหรับการเข้าสู่ระบบ Merchant Center กรุณาระบุหรือใช้ URL (https://pay.line.me/login) สำหรับการเข้าสู่ระบบ Merchant Center 

 • ทำไมต้องมีกระบวนการตรวจสอบร้านค้า

  การตรวจสอบร้านค้าเป็นไปตามกฎข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับของรัฐ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของร้านค้าและลูกค้า 

 • Rabbit LINE Pay คืออะไร

  Rabbit LINE Pay เป็นบริการช่องทางการชำระเงิน (Mobile Payment) รูปแบบใหม่ที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับ LINE User เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานของ LINE ได้ทำการชำระเงินทั้งทาง ONLINE และ OFFLINE ได้สะดวกยิ่งขึ้น บริการของ LINE Pay มีด้วยกัน 3 ประเภท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


  Online 
  คือ การเปิดข่องทางการชำระเงิน Rabbit LINE Pay บน website

  webPOS
   คือ Solution ที่ไม่ต้องทำการเชื่อมต่อระบบ สมัครเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้เลย คล้ายกับเครื่องรูดบัตรหน้าร้านหรือหากมีลูกค้าสั่งสินค้าผ่านทาง Chat ไม่ว่าจะเป็น LINE@ หรือช่องทาง Chat อื่นๆ ก็สามารถใช้ webPOS ส่ง payment link ให้ลูกค้ากดชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ได้

  Offline
   คือ การเชื่อมต่อ API ของ Rabbit LINE Pay และ POS หน้าร้านค้า 

  นอกจากนี้เรายังทำในส่วน Co-Marketing Campaign ให้กับ Selected Partner ของเรา และมีแผนการส่งเสริมการตลาดมีทั้งการทำ Exclusive Promotion ร่วมกันเพื่อโพสต์ผ่านทาง Rabbit LINE Pay Official Account ที่มีคนตามเกือบ 10 ล้านคน 

  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/bGHt1Iv77_M?list=PLZ5hyKIyVvohvAXcJTZ5LKYRVEICdl63u

 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครร้านค้า Rabbit LINE Pay มีอะไรบ้าง

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังต่อไปนี้
   

  กรณีนิติบุคคล 
  o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
  o สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) 
  o กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ 
  o สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร
  o สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท)
  o สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  o สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)


  กรณีบุคคลธรรมดา
  o สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ถ้ามี)
  o สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
  o สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร (ถ้ามี)
  o สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ)
  o สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  o สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)


  หมายเหตุ และข้อควรระวัง:

  1) สำเนาชองเอกสารด้านบนจะต้องชัดเจนไม่ดำมืด เป็นเงา หรือจาง จนไม่สามารถอ่าน หรือตรวจสอบได้

  2) สำเนาของเอกสารด้านบนจะต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการร้านค้า โดยการเซ็นรับรองเอกสารต้องเซ็นด้วยปากกาหมึกธรรมดาเส้นปกติ (หลีกเลี่ยงการใข้ปากกาเส้นหนาทึบ) และไม่ทับตัวเลข หรือตัวหนังสือทำให้ไม่สามารถอ่านได้

  3) ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

 • ถ้าลืมบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร
  ร้านค้าสามารถค้นหา บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ที่ https://pay.line.me/th_TH/find
 • Rabbit LINE Pay ใช้สกุลเงินใดในการรับชำระ

  Rabbit LINE Pay รองรับการชำระเงินด้วย "สกุลเงินบาท" เท่านั้น 

 • ร้านค้าได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกร้านค้า Rabbit LINE Pay

  ร้านค้าสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในการนำเสนอสินค้า และเพื่อสร้างยอดขายผ่านผู้ใช้งาน LINE กว่า 33 ล้านคน ทั่วประเทศ 

 • กระบวนการออกเอกสารใบเสร็จหักค่าธรรมเนียม และเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับยื่นภาษี) เป็นอย่างไร
  บริษัทฯจะจัดส่งใบเสร็จให้เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งร้านค้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Merchant Center >> การฝากเงิน/การชำระเงิน >> รายการชำระเงิน 
  ทั้งนี้ร้านค้าสามารถเข้าสู่ Merchant Center ได้ด้วยบัญชีและรหัสผ่านที่บริษัทฯทำการส่งให้หลังจากได้รับการอนุมัติให้เป็นร้านค้า Rabbit LINE Pay

  ร้านค้าจะต้องส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ Rabbit LINE Pay ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
 • เงื่อนไขในการสรุปบัญชีและค่าธรรมเนียมคืออะไร

  การสรุปบัญชี คือ การสรุปยอดขายที่ร้านค้าได้ทำการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า Rabbit LINE Pay ผ่านระบบ Rabbit LINE Pay
  ค่าธรรมเนียม คือ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Rabbit LINE Pay ที่บริษัทฯจะคิดจากยอดชำระสินค้าผ่าน Rabbit LINE Pay 

 • ร้านค้าประเภทผู้ประกอบการรายย่อย (SME) หรือ บุคคลธรรมดา สามารถสมัครเป็นร้านค้า Rabbit LINE Pay ได้หรือไม่

  Rabbit LINE Pay เปิดโอกาสให้ร้านค้าประเภท นิตติบุคคลรายใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ บุคคลธรรมดา ที่ผ่านการตรวจสอบ เข้าร่วมเป็นร้านค้าสมาชิก Rabbit LINE Pay