Go to the main menu Skip to content

เชื่อมต่อกับ
Rabbit LINE Pay
ได้ง่ายมาก

ยินดีต้อนรับสู่หน้า Rabbit LINE Pay Developer
ตรวจสอบวิธีการใช้ API ด้านล่าง และทดสอบ
Rabbit LINE Pay กับ Sandbox

LINE PAY IMG

APIs

เครื่อง Rabbit LINE Pay คือระบบการชำระเงิน ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บน Merchant Center ของ Rabbit LINE Pay
เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นร้านค้า คุณจะสามารถดึงดูดให้สมาชิก LINE ทั่วโลกผู้ซึ่งใช้ LINE เป็นลูกค้าของคุณได้

ทดลองใช้ Rabbit LINE Pay

เพื่อทำความเข้าใจว่า Rabbit LINE Pay ทำงานอย่างไรระหว่างร้านค้า กับผู้ใช้งาน สามารถดูได้จากภาพรวมของ
Rabbit LINE Pay และกรุณาตรวจสอบว่าจาก Payment Function ที่ให้บริการรวมถึงวิธีการเชื่อมต่อ

ถ้าคุณมีบัญชีอีเมล์ คุณสามารถสร้างบัญชี Sandbox ได้

Rabbit LINE Pay Brand Resource

โลโก้ Rabbit LINE Pay คือ เครื่องหมายการค้าภายใต้การป้องกันตามกฏหมาย และจะใช้ได้กับร้านค้า และผู้ร่วมค้าภายใต้สัญญาข้อตกลงกับ
Rabbit LINE Pay ร้านค้า และผู้ร่วมค้าต้องทำตามคำแนะนำ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องแบรนด์ Rabbit LINE Pay
ถ้าคุณละเมิด การใช้งานโลโก้จะถูกจำกัด กรุณารับทราบซึ่งอาจจะใช้ในการดำเนินการตามกฏหมายได้