Go to the main menu Skip to content

เชื่อมต่อกับ 
LINE Pay
ได้ง่ายมาก

ยินดีต้อนรับสู่หน้า LINE Pay Developer
ตรวจสอบวิธีการใช้ API ด้านล่าง และทดสอบ 
LINE Pay กับ Sandbox

LINE PAY IMG

APIs

เครื่อง LINE Pay คือระบบการชำระเงิน ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บน Merchant Center ของ LINE Pay
เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นร้านค้า คุณจะสามารถดึงดูดให้สมาชิก LINE ทั่วโลกผู้ซึ่งใช้ LINE เป็นลูกค้าของคุณได้

ทดลองใช้ LINE Pay

เพื่อทำความเข้าใจว่า LINE Pay ทำงานอย่างไรระหว่างร้านค้า กับผู้ใช้งาน สามารถดูได้จากภาพรวมของ
LINE Pay และกรุณาตรวจสอบว่าจาก Payment Function ที่ให้บริการรวมถึงวิธีการเชื่อมต่อ

ถ้าคุณมีบัญชีอีเมล์ คุณสามารถสร้างบัญชี Sandbox ได้

LINE Pay Brand Resource

โลโก้ LINE Pay คือ เครื่องหมายการค้าภายใต้การป้องกันตามกฏหมาย และจะใช้ได้กับร้านค้า และผู้ร่วมค้าภายใต้สัญญาข้อตกลงกับ
LINE Pay  ร้านค้า และผู้ร่วมค้าต้องทำตามคำแนะนำ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องแบรนด์ LINE Pay
ถ้าคุณละเมิด การใช้งานโลโก้จะถูกจำกัด กรุณารับทราบซึ่งอาจจะใช้ในการดำเนินการตามกฏหมายได้