Go to the main menu Skip to content

วิธีการใช้งานโลโก้ ไลน์ เพย์

โลโก้ LINE Pay และ โลโก้คู่ร่วมค้าของ LINE Pay คือ เครื่องหมายการค้า ที่อยู่ภายใต้การป้องกันด้านกฏหมาย และสามารถนำไปใช้ได้ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาข้อตกลงกับ LINE Pay
ร้านค้า และผู้ร่วมค้าต้องทำตามวิธีการแนะนำ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องแบรนด์ของ LINE Pay
ถ้าคุณละเมิดสิ่งนี้ การใช้งานของโลโก้จะถูกจำกัด
กรุณารับทราบว่า มันอาจจะนำมาใช้ในกระบวนการทางกฏหมายได้

ดาวน์โหลดโลโก้

กรุณาตรวจสอบ และดาวน์โหลดวิธีการใช้โลโก้