Go to the main menu Skip to content

Channel ID & SK

คุณต้องใช้ Channel ID และ Chanel SecretKey สำหรับการเชื่อมต่อ และคุณสามารถตรวจสอบได้ที่ Merchant Center หลังจากการลงทะเบียนร้านค้า

ค- เมื่อร้านค้าเชื่อมต่อการชำระเงินผ่าน LINE Pay จากนั้น LINE Pay จะใช้ Key value ที่ได้รับจากกระบวนนี้สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบรอบที่ 2
※ Key Value เหล่านี้จะไม่ซ้ำกันและจะไม่เปลี่ยนแปลง

1. ยืนยันอีเมล

Thumbnail

 • 1) กดที่ปุ่ม “ดูรายละเอียด” เพื่อค้นหา Channel ID และ Secret Key.
  - หน้าต่างยืนยันอีเมลจะถูกแสดงเมื่อกดปุ่ม 'ดูรายละเอียด'

Thumbnail

 • 2) อีเมลรหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้ดูแลร้านค้า(สำหรับบัญชีทดสอบ (sandbox) ระบบจะส่งไปยังอีเมลของผู้ประสานงานร้านค้า)
  ※ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล คุณจำเป็นที่จะต้องยืนยันอนุมัติเป็นครั้งที่ 2
 • 3) ระบุรหัสยืนยันที่หน้าต่างและกดที่ปุ่ม "ยืนยัน"
  ※ รหัสยืนยันมีอายุการใช้งาน 20 นาที
 • 4) คุณสามารถส่งอีเมลรหัสยืนยันอีกครั้ง ในกรณีที่รหัสยืนยันหมดอายุ หรือคุณไม่ได้รับอีเมลรหัสยืนยัน
  ※ หากคุณทำการส่งอีเมลรหัสยืนยันใหม่ รหัสยืนยันเดิมจะหมดอายุทันทีและไม่สามารถใช้งานได้อีก
  ※ คุณจะไม่สามารถเข้าหน้านี้ได้ หากคุณทำการยืนยันไม่สำเร็จเกินจำนวนครั้งที่กำหนด (สูงสุด 5 ครั้ง ภายใน 30 นาที)

  2. ไปยัง Key Search

Thumbnail

 • 5) สำเนา: สร้างสำเนาไปยังคลิปบอร์ด
  ※ คุณสามารถใช้ค่าที่คัดลอกนี้เมื่อทำการเชื่อมต่อรายการที่ได้พัฒนาขึ้น
 • 6) ดาวน์โหลด คำแนะนำการเชื่อมต่อ